KULLANICI AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu 

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Miboso Medya İletişim Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla ve Hukuki Sebep ile İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Şirket tarafından Şirket’e ait Miboso Wellbeing internet sitesinin (“Web Sitesi”) kullanımına ilişkin olarak aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.    

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Kullanıcı tanımlamalarının gerçekleştirilmesi,
 • Söz konusu olması halinde üyelik başvuru ve kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi, üyelik hesabının işletilmesi,
 • İletişim ve sair üyelik bilgilerinin doğruluğunun teyit edilmesi ve güncellenmesi,

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,  
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • İletişim ve sair üyelik bilgilerinin doğruluğunun teyit edilmesi ve güncellenmesi,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Kullanıcı memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, 
 • Kullanıcı ilişkilerinin yönetimi ile memnuniyet ve bağlılığın artırılmasına yönelik aktivitelerin gerçekleştirilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,

Açık rızanızın varlığı halinde ise,

 • Kimlik, iletişim ve kullanıcı verilerinizin sizlerle iletişime geçilerek Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması amacıyla işlenmesi,
 • Kimlik ve iletişim verilerinizin sağladığınız iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesi.
 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda tedarikçilerimize ve kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. maddesine uygun olarak aktarılabilecektir. 

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, elektronik ortamda üyelik başvuru ve kayıt işlemleri süreçlerindekindekiler dahil olmak üzere Web Sitesi üzerinden dolduracağınız formlar, ve e-posta vasıtasıyla toplanmaktadır.

 1. İlgili Kişi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. 

Açık Rıza Onay Formu (Uzun Versiyon)

Aydınlatma Metni kapsamında kimlik, iletişim ve kullanıcı verilerimin tarafımla iletişime geçilerek ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil olmak üzere sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarıma göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması ve sağladığım iletişim bilgilerime ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesini ve bu kapsamda hizmet alınan üçüncü taraflar ile paylaşılmasını kabul ediyorum. 

Açık Rıza Onay Formu (Kısa Versiyon)

Kimlik, iletişim ve kullanıcı verilerimin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, ürün ve hizmetlerin tercihlerime göre özelleştirilerek tanıtılması ve ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesini ve bu kapsamda hizmet alınan üçüncü taraflar ile paylaşılmasını kabul ediyorum.